བྱིས་པའི་དེབ་འདོན་སྤེལ།

Home / བྱིས་པའི་དེབ་འདོན་སྤེལ།

བྱིས་པའི་དེབ་འདོན་སྤེལ།

དཔེ་དེབ།

འདི་ག་ནས་བོད་ཡིག་ཐོག་བྱིས་པའི་བློ་དང་འཚམ་ཞིང་པར་རིས་སྤུས་ལེགས་ལྡན་པའི་དེབ་དཔར་འགྲེམས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།